Idioma:
Govern de les Illes Balears

Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?


Identitat:

Servei de Salut de les Illes Balears – Q0719003-F

Adreça postal:

Carrer Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma (Mallorca)

Telèfon:

971 175 600

Contacte DPO:

dpd@ibsalut.es


2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Amb quina finalitat tractam les vostres dades personals?

En el Servei de Salut de les Illes Balears es tracta la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de:

 • Gestionar la prestació dels serveis oferts a través de la seu electrònica:
  • Queixes i suggeriments rebuts a través de la seu electrònica
  • Gestió de cites hospitalàries
  • Gestió de les proves funcionals
  • Accés a serveis sanitaris i prestació farmacèutica.
  • Cites prèvies
  • Processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball
  • Exercici de drets

HUSE PROM Tracker 

Aquesta política de privadesa també s’aplica a HUSE PROM Tracker, aplicació per a dispositius mòbils que utilitza l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE), desenvolupada en el marc de l’expedient de contractació número HUSE 7/22 EG pel servei de desenvolupament d’aplicacions sobre plataformes mòbils per a l’Hospital Universitari Son Espases. HUSE PROM Tracker està desenvolupada per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT). La Fundació BIT és una entitat sense ànim de lucre que depèn del Govern de les Illes Balears, involucrada directament amb l’execució de les estratègies i polítiques públiques d'innovació i desenvolupament tecnològic, i les accions relatives als sistemes i les estratègies de ciència, innovació i empresa a les Illes Balears. 

HUSE PROM Tracker empra noms d’usuari anonimitzats, de manera que no es pot identificar l’usuari al qual pertanyen. La informació recollida no s’emmagatzema en el dispositiu mòbil i s’envia encriptada a una base de dades sota la responsabilitat de l’Hospital Universitari Son Espases, la qual també està subjecta a les condicions que estableix aquesta política de privadesa.

En cas que el Servei de Salut de les Illes Balears tracti les vostres dades per a unes finalitats diferents d’aquelles per a les quals es van obtenir (definides anteriorment) es proporcionarà, abans d'aquest tractament, informació sobre la nova finalitat.

La persona interessada és l'única responsable en el supòsit d'haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.


Durant quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre no se’n sol·licita la supressió o la cancel·lació i mentre resultin adequades i pertinents i estan limitades a les finalitats per a les quals han de ser tractades. Sempre se segueixen les obligacions legals existents en matèria de conservació de dades.


És necessari que es proporcionin totes les dades?

Sí, és necessari que se’ns faciliti totes les dades personals que s'identifiquen com a obligatòries en el formulari.


3. CONFIDENCIALITAT

El Servei de Salut de les Illes Balears, d'ara endavant “Servei de Salut”, garanteix que tracta confidencialment les vostres dades de caràcter personal, així com que s'han adoptat totes les mesures de seguretat exigides en l'àmbit del sector públic per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L'Esquema Nacional de Seguretat inclou les mesures que s’han d'implantar en cas de tractament de dades personals per evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat, tot adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de dades, tal com estableix el RGPD.

Així mateix, el Servei de Salut garanteix el principi de seguretat en la implantació i la utilització de mitjans electrònics, en virtut dels quals s'exigeix almenys el mateix nivell de garanties i de seguretat que es requereix per a la utilització de mitjans no electrònics. Més concretament es garanteix la disponibilitat, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, les informacions i els serveis que es gestionin en l'exercici de les competències habilitades a través dels possibles registres electrònics.

Així mateix, el Servei de Salut garanteix que tota transmissió de les dades de caràcter personal a través de xarxes de telecomunicacions es realitza a través d'un canal segur de comunicació, i queda garantida en tot moment la intel·ligibilitat i la no manipulació de les dades i de la informació transmesa i, per tant, la confidencialitat i la integritat.


4. RESPONSABILITAT I ÚS DE L'USUARI

 1. Tota la informació que faciliti l'usuari a través de la seu electrònica del Servei de Salut ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la prestació dels serveis. Així mateix, és responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada al Servei de Salut permanentment actualitzada de manera que es correspongui, a cada moment, amb la situació real de l'usuari. En tot cas, l'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Servei de Salut o a tercers per la informació que faciliti. El Servei de Salut es reserva en aquests casos l'exercici de les accions legals que corresponguin.
 2. El Servei de Salut pot efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'autenticitat de les dades subministrades per l’usuari.
 3. L'usuari garanteix que té més de 14 anys i que, per tant, és legalment capaç d’utilitzar i d’emplenar formularis de la seu electrònica del Servei de Salut. En el supòsit de requerir o sol·licitar algun tipus de servei adreçat a una persona menor de 14 anys, han de sol·licitar aquest servei els seus pares, tutors, representants legals o les persones que ostentin la pàtria potestat del menor, els quals l’hauran d’acreditar a aquests efectes.

 4. L'usuari es compromet a utilitzar la seu electrònica i els serveis de conformitat amb la Llei. Ha de seguir aquesta política de privadesa i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions que li comuniquin, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 5. A aquest efecte, l'usuari s'ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o amb efectes il·lícits, en contra de l'ordenament jurídic, prohibits en aquesta política de privadesa, lesius dels drets i dels interessos del Servei de Salut o de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats del Servei de Salut (hacking).

 6. En particular, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, a no difondre o a no posar a la disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • sigui contrari, de qualsevol manera, als drets fonamentals i a les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta de la legislació, que els menyspreï o que hi atempti en contra.
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.
 • indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o de temor.
 • indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i per a l'equilibri psíquic.
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o que pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant.
 • es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o que pretén efectuar.
 • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • de qualsevol manera menyscabi el crèdit del Servei de Salut o de tercers.
 • infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions.
 • constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial.
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (maquinari i programari) del Servei de Salut o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament de les dades es basa en el consentiment de la persona interessada quan emplena i envia els formularis habilitats en diferents apartats de la seu electrònica, on es marca prèviament i de manera explícita l'acceptació d’aquesta política de privadesa.


La persona interessada té el dret de retirar el seu consentiment?

Sí, la persona interessada té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.


Es poden prendre decisions individuals automatitzades o s’elaboren perfils que produeixin efectes jurídics o que afectin la persona interessada significativament de manera similar?

No, des del Servei de Salut, no es duen a terme decisions automatitzades ni s’elaboren perfils amb les dades facilitades per la persona interessada.

6. DESTINATARIS DE LES CESSIONS DE DADES

Se cediran les seves dades a altres empreses?

No, no es preveu la cessió de dades a tercers, excepte per obligació legal.

7. DESTINATARIS DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

A quins destinataris es poden comunicar les dades?

El Servei de Salut de les Illes Balears no comunica les dades personals ni realitza transferències internacionals.

8. DRETS DEL LES PERSONES INTERESSADES

Quins són els drets de la persona que ens facilita les dades?

Qualsevol persona té el dret d’obtenir confirmació sobre si en el Servei de Salut de les Illes Balears s'estan tractant dades personals que l'afecten o no.

Així mateix, tal com preveu el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Servei de Salut informa sobre els drets que tenen les persones que faciliten les seves dades personals. Aquests drets són:


 • Accedir a les seves dades: tenen el dret d’accedir a les seves dades per conèixer quines dades personals que els afecten estan tractant.
 • Sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades: en determinades circumstàncies, tenen el dret de rectificar les dades personals inexactes que els afectin que siguin objecte de tractament i de sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què foren recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, tenen el dret de sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas s’informa que únicament es conserven per a l'exercici o per a la defensa de reclamacions, tal com preveu el Reglament general de protecció de dades.
 • Portabilitat de les dades: en determinades circumstàncies, tenen el dret de rebre les dades personals que els afectin i que hagin facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i de transmetre-les a una altra persona responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tenen el dret d’oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, es deixen de tractar-les a no ser per motius legítims imperiosos o per exercir la defensa de possibles reclamacions.

On s’han d’adreçar per exercir els seus drets?

Per a exercir els drets esmentats anteriorment, la persona interessada s’ha de posar en contacte amb l’Hospital Universitari Son Espases per escrit o mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça: dpd@ibsalut.es.a


Quan es respon la sol·licitud?

Es respon a la petició de la persona interessada al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Atesa la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, aquest termini es pot prorrogar dos mesos més en cas de necessitat; en aquest cas, el Servei de Salut informa la persona interessada sobre aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, i indica els motius de la dilació.


Té l'interessat dret a reclamar?

La persona interessada té el dret de reclamar?

Sí, la persona interessada, especialment quan no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té el dret de presentar una reclamació davant l'autoritat de control de l’Estat. En aquest cas, es tracta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, la persona interessada es pot adreçar al delegat de protecció de dades (DPD) a través d’un missatge de correu electrònic a l'adreça dpd@ibsalut.es.


AQUEST AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES PREVAL DAVANT QUALSEVOL ALTRE AVÍS LEGAL O CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES QUE CONTENGUI ALGUNA CONDICIÓ QUE CONTRADIGUI EL QUE S’ESTABLEIX AQUÍ.


On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19