Idioma:
Govern de les Illes Balears

Termes i condicions

1. Condicions d'accés i utilització del portal web

L'accés i la utilització del portal web són de caràcter gratuït. Determinades finalitats i entorns del portal web requereixen de l'usuari una autenticació prèvia i una interacció mitjançant qualsevol mecanisme de signatura electrònica reconegut a Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l'ús de la signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

  • DNI electrònic.
  • Sistema de signatura electrònica avançada (s'hi inclouen els basats en certificats electrònics reconeguts i admesos per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
  • Altres sistemes de signatura electrònica com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per les dues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i en les condicions que s'hagin determinat.

2. Obligació de l'ús correcte dels continguts

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels usuaris en el portal web de conformitat amb la Llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Sense que aquesta enumeració tengui caràcter limitatiu, per continguts s’entenen els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.


En particular, l’usuari es compromet a abstenir-se de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de comunicar de qualsevol altra manera públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o que aquest fet resulti legalment permès.

Suprimir, manipular o alterar de qualsevol forma el copyright i altres dades identificadores de la reserva de drets de l’Hospital Universitari Son Espases o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i, fins i tot, d'intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o que s'hagin indicat a aquest efecte en el portal web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització del portal web, dels serveis o dels continguts.


3. Ús dels serveis oferts en el portal web de conformitat amb les comunicacions i les notificacions electròniques

L’Hospital Universitari Son Espases al seu torn informa sobre la seva política de comunicacions institucionals basada en les directrius següents:

Tota comunicació institucional per via electrònica es regirà a l’Hospital Universitari Son Espases per les normes següents:

Tot enviament de comunicacions per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent es realitzaran sota sol·licitud o quan mediï consentiment exprés dels seus destinataris.

La directriu reflectida en el paràgraf anterior no serà aplicable quan existeixi una relació prèvia, en què l’Hospital Universitari Son Espases ja hagués obtingut de manera lícita les dades de contacte del destinatari i els usats per a l'enviament de comunicacions que siguin similars a aquells que, inicialment, van ser objecte de tramitació per part de l'usuari.

L’Hospital Universitari Son Espases oferirà al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de divulgació institucional o promocional mitjançant un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de la recollida de dades com en cadascuna de les comunicacions que li dirigeixi, mitjançant un escrit adreçat a:

Hospital Universitari Son Espases

Adreça: Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears

El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions promocionals/institucionals amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent, pel mitjà i adreça anteriorment assenyalats.

Durant la tramitació d'un procediment per mitjans electrònics, la persona interessada podrà requerir a l'òrgan corresponent que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics i que s’utilitzin els altres mitjans admesos a l'Article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


4. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés al portal web i als serveis

Els usuaris i, en general, les persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el portal web (d'ara endavant, "hiperenllaç") hauran d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de l’Hospital Universitari Son Espases.

Una vegada obtinguda l’esmentada autorització, l'usuari o tercer es compromet a complir les condicions següents:

  • L'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la homepage o pàgina d'inici del portal web o al punt concret per al qual l'hagi autoritzat l’Hospital Universitari Son Espases però no podrà reproduir-les de cap manera.
  • No es crearà un frame sobre les pàgines web del Portal Web.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’Hospital Universitari Son Espases.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que l’Hospital Universitari Son Espases ha autoritzat l'hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç.
  • Amb l'excepció dels signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Hospital Universitari Son Espases.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • Establir l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l’Hospital Universitari Son Espases i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i l’aprovació per part de l’Hospital Universitari Son Espases dels seus continguts o serveis.


5. No llicència

Totes les marques, noms o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal web són propietat de l’Hospital Universitari Son Espases i l'ús o accés al portal web no atribueix a l'usuari cap dret sobre les marques, els noms o els signes distintius esmentats.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de l’Hospital Universitari Son Espases, i no pot entendre's que es cedeixen a l'usuari; en virtut del que s'estableix en aquest avís legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o que puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l'estrictament necessari per a l'ús correcte del portal web i dels serveis.


6. Captació de garanties i de responsabilitat

Captació de garanties i de responsabilitat pel funcionament del portal web i dels serveis.

L’Hospital Universitari Son Espases intentarà garantir la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal web i dels seus serveis, tot i que pot deixar d’estar disponible en períodes molt limitats a causa del manteniment o de les actualitzacions; en aquest cas l’Hospital Universitari Son Espases intentarà anunciar prèviament les interrupcions en el funcionament del portal web i dels seus serveis.


7. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

L’Hospital Universitari Son Espases intentarà garantir la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal web i dels serveis, però poden deixar d'estar disponibles en períodes molt limitats per a manteniment o actualitzacions. L’Hospital Universitari Son Espases intentarà anunciar prèviament les interrupcions en el funcionament del portal web i dels serveis.

 

8. Captació de garanties i de responsabilitat pels continguts

L’Hospital Universitari Son Espases no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

L’Hospital Universitari Son Espases declina, amb tota l'extensió que la normativa li permet, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats per virus o per altres elements que pugui contenir la seva web i que produeixin alteracions en el sistema informàtic o en els arxius dels usuaris.

La prestació del servei del portal web i de la resta de serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, l’Hospital Universitari Son Espases està autoritzat per donar per acabada o per suspendre la prestació del servei del portal web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible l’Hospital Universitari Son Espases advertirà prèviament la finalització o la suspensió de la prestació del servei de portal web i de la resta de serveis.


9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els serveis prestats a través del portal web de l’Hospital Universitari Son Espases es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Qualsevol relació jurídica derivada de la utilització del portal web de l’Hospital Universitari Son Espases serà sotmesa a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a qualsevol consulta, proposta o suggeriment podeu enviar-nos un missatge a l'adreça següent: C/ Reina Esclarmunda 9, 07003 Palma.


On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19