Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Urgències d'adults

El Servei d'Urgències està preparat per donar resposta a la necessitat d'atenció urgent al pacient que acudesqui a aquest Servei, durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Pretenem proveir d'una assistència personalitzada i de qualitat als ciutadans que escullin els nostres serveis, per tal d'aconseguir un servei diferent i millor per a tothom, tant per als usuaris com per als professionals que hi treballen.

Pel fet que l'atenció urgent hospitalària és una assistència a demanda i, per tant, no programable i imprevisible, disposam d'un sistema individualitzat de selecció assistencial: el triatge d'infermeria. El pacient que arriba al Servei d'Urgències serà atès pel personal d'infermeria de triatge. Es realitzarà la consulta d'infermeria i, en funció de la valoració inicial del pacient, es classificarà i s'establirà la prioritat assistencial i les característiques de l'atenció sanitària que requereixi.

DIRECTORI DE PROFESSIONALS

CARTERA DE SERVEIS

Àrees assistencials
 • Àrea de Consulta Bàsica. Destinada a l’atenció de pacients amb un baix nivell de gravetat i de complexitat, que siguin de fàcil tractament terapèutic i que no hagin de menester tècniques d’infermeria. Els pacients tipus, per tant, són pacients de nivell IV i V, és a dir, sense afectació de l’estat general o sense compromís dels signes vitals i en els quals es preveu una resolució ràpida només amb la consulta.
 • Àrea de Boxs. Zona destinada a l’atenció del pacient amb un nivell III de triatge que, pel motiu de consulta, per la patologia o per l’estat físic, requereix processos diagnòstics o terapèutics específics.
 • Àrea de Lliteres. Zona per a la vigilància dels pacients i/o per al tractament de processos aguts, en els quals es preveu una resolució en un curt període de temps, però que han de menester intervencions terapèutiques específiques, com ara tractament intravenós, oxigenoteràpia, aerosolteràpia, etc.
 • Àrea d’Observació. Lloc destinat a l'atenció dels pacients que, pel motiu de consulta, per la patologia o per l’estat físic, requereixen una estada més prolongada en el Servei d'Urgències i que, probablement, necessiten ingrés hospitalari o trasllat a un altre centre sanitari. El temps màxim d'observació-valoració de l'evolució d'un pacient a Urgències ha de ser inferior a vint-i-quatre hores.
 • Àrea de Cures Crítiques. Zona destinada a l'atenció de pacients que, pel motiu de consulta, per la patologia o per l’estat físic, són considerats com a crítics, i que requereixen mesures diagnòstiques o terapèutiques extraordinàries. 
 • Boxs de pressió negativa. Per a l’atenció de pacients que necessiten algun tipus d’aïllament.
Unitats
 • Unitat de Curta Estada. Permet una continuïtat assistencial en el temps que no és possible fer en les àrees de consultes ni de boxs. Aquesta circumstància és primordial per a la reavaluació de pacients amb processos aguts que no poden ser enviats al seu domicili, però que no tenen els criteris d’ingrés a l'hospitalització convencional.
 • Unitat de Dolor Toràcic. És una unitat clínica que té com a finalitat el diagnòstic de la síndrome coronària aguda (exclusió o confirmació, estratificació segons el pronòstic, i realització de les proves complementàries pertinents). És gestionada conjuntament amb el Servei de Cardiologia.
 • Unitat de Toxicologia. Destinada a l'atenció del pacient intoxicat que acudeix al Servei d'Urgències. Dins d'aquest procés assistencial multidisciplinari també hi estan implicats diversos serveis de l'Hospital com ara Pediatria, Infermeria de les mateixes àrees, Anàlisis Clíniques, Farmàcia, Medicina Interna, Medicina Intensiva i Psiquiatria. Inclou el seguiment de pacients en consultes externes, la realització de cribratge toxicològic, etc.
Atenció a la parada cardiorespiratòria i a l’emergència
 • Aïllament i control de la via aèria i ventilació:
  • Cànules de Guedel
  • Ventilació manual amb bossa i mascareta
  • Pulsioximetria
  • Oxigenoteràpia
  • Intubació traqueal
  • Tècnica d’intubació difícil (almenys una)
  • Cricotiroidotomia
  • Ventilació mecànica no invasiva i invasiva
 • Control cardiocirculatori:
  • Monitoratge electrocardiogràfic
  • Desfibril·lació elèctrica
  • Cardioversió sincronitzada
  • Marcapassos extern
  • Monitoratge no invasiu de la pressió arterial
  • Monitoratge de la pressió venosa central
 • Atenció al pacient amb politraumatisme:
  • Tècniques d’immobilització de la columna
  • Tècniques d’immobilització de membres
  • Codi Trauma Greu
Procediment de control i d’observació
 • Presa i monitoratge de la temperatura
 • Presa y monitoratge del pols y de la freqüència respiratòria
 • Presa i monitoratge de la pressió arterial no invasiva
 • Monitoratge electrocardiogràfic continu
 • Monitoratge de la saturació d’O2
 • Monitoratge de la diüresi horària i per torns
 • Control d’altres fluids, secrecions i excrecions. Balanç hídric
 • Monitoratge d’altres signes clínics específics: Glasgow...
 • Protocol d’administració de drogues i de medicació
Procediments diagnosticoterapèutics
 • Accés a una via venosa perifèrica
 • Accés a una via venosa central
 • Punció arterial
 • Via intraòssia
 • Sondatge vesical
 • Sondatge nasogàstric
 • Sistemes de perfusió contínua
 • Maniobres d’RCP bàsica i avançada
 • Paracentesi
 • Toracocentesi
 • Aspiració de secrecions
Procediments terapèutics
 • Quirúrgics:
  • Sutures de ferides de la pell i del teixit subcutani no complicades, sense repercussió funcional ni estètica
  • Tractament, tamponament d’hemorràgies i control de ferides sagnants
  • Extracció de cossos estranys a la pell
  • Extracció simple i curació de cossos estranys corneals
  • Extracció simple de cossos estranys de la cavitat orofaríngea, de les foses nasals i del conducte auditiu
  • Embenats, immobilitzacions de membres i fèrules
  • Atenció al pacient amb politraumatisme
  • Quirúrgics
 • Altres:
  • Administració d’aerosols amb aire i amb oxigen
  • Ventilació no invasiva
  • Administració y ús de medicació d’urgències
  • Sedació i analgèsia sota protocol
  • Anestèsia tòpica i local
  • Procediments i protocol de neteja, acondiciament i cures
Procediments diagnòstics
 • De l’Àrea d’Urgències
  • ECG de dotze derivacions
  • Analítica seca per a glucèmia
  • Fons d’ull
  • Exploració amb làmpada de fenedura
  • Otoscòpia i rinoscòpia
  • Laringoscòpia indirecta
  • Punció intrarraquídia
 • Del Servei de Radiodiagnòstic
  • RX simple d’abdomen
  • RX de tòrax
  • Exploració osteoarticular
  • Estudi ecogràfic (segons el protocol)
  • Tomografia computeritzada (segons el protocol)
 • Del Servicio d’Hematologia
  • Hemograma complet
  • Coagulació: amb TP, TPTA, INR, fibrinogen
  • Frotis (sota protocol)
  • Dímer de fibrina y quantificació (segons protocol)
 • Del Servei de Laboratori i Anàlisis Clíniques
  • Determinacions a la sang: glucosa, urea, creatinina; sodi, potassi, clor, calci; proteïnes totals; bilirubina total i directa; CPK i Mb; troponina; amilasa; gasometria; fàrmacs
  • Determinacions a l’orina: examen en fresc de sediment i elementals; amilasúria; test de gestació; tòxics a l’orina (benzodiazepines i barbitúrics, cocaïna, cànnabis, amfetamines, opiacis, metadona)
  • Determinacions als líquids orgànics: líquid cefalorraquidi (hematies, leucòcits, quantificació i fórmula; glucosa i proteïnes); líquids pleural, articular i ascític (hematies, leucòcits, quantificació i fórmula); glucosa i proteïnes; LDH i amilasa; pH)
 • Del Servei de Microbiologia
  • Recollida i processament per a cultiu i antibiograma de: sang, líquids corporals, secrecions i qualsevol catèter o material.


NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19