Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Cardiologia

DIRECTORI DE PROFESSIONALS

CARTERA DE SERVEIS

Cardiología Clínica

Es tracta de la cardiologia pròpiament dita. No ha de ser infravalorada pel desenvolupament de les proves complementàries. La cardiologia clínica es divideix en:

 • Assistència urgent (cardiòleg de guàrdia)
 • Assistència semiintensiva o semicrítica [Unitat de Cures Intermèdies de Cardiologia (UCIC)]. Aquesta activitat cobreix l’assistència al malalt coronari agut.


En els serveis d’Urgències dels hospitals, el cardiòleg hi actua com a consultor o intervé directament en les decisions clíniques de diagnòstic i terapèutiques.


El Servei de Cardiologia, en el nostre Centre, no es fa càrrec de l’assistència a les unitats coronàries.


o Cardiologia hospitalària (no intensiva). A la sala d’Hospitalització, la labor del cardiòleg és continuar l’assistència del malalt coronari agut, tractar problemes aguts que no requereixen vigilància intensiva i tractar situacions cròniques que han de ser sotmeses a processos diagnòstics complexos (especialment invasius) o a processos terapèutics.


o Cardiologia ambulatòria. Seguiment a llarg termini i rehabilitació: seguiment de les malalties cròniques i control de l’evolució i de la terapèutica del malalt.


La cardiologia ambulatòria es pot classificar en:

 • Cardiologia Pediàtrica: el cardiòleg amb formació especial en cardiologia pediàtrica té el seu camp d’acció en unitats de cardiologia pediàtrica ambulatòries, tant clínica com en tècniques d’imatge.
 • Consulta de Cardiologia General
 • Consulta de Cardiopaties Hereditàries
 • Consulta d’Insuficiència Cardíaca Bàsica
 • Consulta d’Insuficiència Cardíaca Avançada
 • Consulta de Patologia Estructural
 • Consulta de Cardiooncologia


o Cura preoperatòria i postoperatòria del malalt quirúrgic 

Cardiologia intervencionista i Hemodinàmica

L’Hemodinàmica i la Cardiologia intervencionista constitueixen una subespecialitat inclosa en la disciplina de Cardiologia, sobretot si les comparam amb altres divisions de la mateixa disciplina.


El seu desenvolupament es produeix al llarg del segle XX i experimenta un creixement exponencial amb l’adveniment de l’angioplàstia, a partir dels darrers 25 anys (Gruentzig, 1977) i de la introducció dels stent en la dècada dels anys 90 (Sigwart, 1986).


L’activitat d’Hemodinàmica i de Cardiologia intervencionista comprèn diferents procediments que es duen a terme amb finalitats diagnòstiques (cada vegada menys necessaris després del desenvolupament de les tècniques ecocardiogràfiques) o terapèutiques, que no s’apliquen només a la patologia cardiovascular; sinó que, a més, brinden ajuda a moltes de les altres especialitats, entre elles les quirúrgiques. Els estudis que es fan a les sales d’hemodinàmica són, avui en dia, unes eines indispensables per a la presa de decisions en una àmplia gamma de patologies.


Malgrat que són relativament recents, aquestes subespecialitats han assolit posicionar-se entre els estudis realitzats més freqüentment a tot el món. El seu desenvolupament espectacular, amb noves tecnologies i amb nous camps relacionats no només amb la cardiopatia isquèmica i amb la malaltia coronària, sinó també associats amb la cardiopatia estructural, amb l’angiogènesi i amb la miogènesi, a través de la implantació de cèl·lules mare i d’altres factors, fa que les seves fronteres i horitzons siguin inimaginables.


La nostra Unitat d’Hemodinàmica presta cobertura a altres centres com a unitat satèl·lit.


 • Unitat d’Intervencionisme: és la de referència per a la xarxa assistencial de la Comunitat Autònoma

 • Unitat satèl·lit (possible aplicació a Eivissa)


La Unitat d’Hemodinàmica és un exemple clàssic de les unitats d’àmbit regional (≅ 1 - 1,2 milions d’habitants) i reuneix les característiques organitzatives, de recursos humans i d’equipament per desenvolupar una àmplia cartera de serveis, en la qual s’inclouen algunes de les tècniques d’intervencionisme cardíac següents:

 • Coronariografia diagnòstica
 • Cateterisme esquerre
 • Cateterisme dret
 • Biòpsia diagnòstica del cor
 • Intervencionisme coronari percutani. Stent, baló amb drogues, etc.
 • Tomografia de coherència òptica (OCT)
 • Ecografia intracoronària (IVUS)
 • Rotablació durant el procediment
 • Guia de pressió, FFR, RFR
 • Intervencionisme transcatèter estructural
 • Substitució percutània de la vàlvula aòrtica
 (TAVI)
 • TAVI tècnica autoexpandible
 • TAVI tècnica baló expandible
 • Substitució percutània de la vàlvula pulmonar (vàlvula Melody)
 • Implantació de MITRACLIP. Plàstia mitral “vorera a vorera”
 • Valvuloplàstia percutània amb baló
 • Valvuloplàstia aòrtica
 • Valvuloplàstia mitral
 • Valvuloplàstia pulmonar
 • Valvuloplàstia tricúspide
 • Tancament de ductus
 • Tancament percutani de foramen oval permeable
 • Tancament percutani de defectes del septe atrial. Tancament de CIA
 • Reducció no quirúrgica de l’envà miocàrdic. Ablació septal de l’envà interventricular
 • Oclusió percutània de l’apèndix auricular esquerre
 • Tractament del pacient amb un trasplantament cardíac
 • Codi Infart de les Illes Balears (CI-IB). Programa d’intervencionisme coronari percutani primari (ICP-p). Realització d’ICP-p en la síndrome coronària aguda amb elevació de l’ST, fet que requereix estar integrada en el sistema integral d’Urgències i garantir-ne una cobertura permanent (24 hores, els set dies de la setmana, els 365 dies de l’any) per a la realització d’una angioplàstia primària.
Cardiologia, Electrofisiologia y arrítmies

Els avenços experimentats en el diagnòstic i en el tractament de les arrítmies cardíaques i la proliferació i la complexitat de les tècniques utilitzades suposaren, a principis de la dècada dels anys 90, el desenvolupament d’unitats d’arrítmia específiques per al seu tractament.


La possibilitat de registrar els potencials elèctrics intracardíacs i, al mateix temps, d’estimular elèctricament diferents cambres cardíaques, constitueix la base del que es coneix com a estudi electrofisiològic. En el seu inici, aquests estudis s’utilitzaven bàsicament amb una finalitat diagnòstica. A final de la dècada dels anys vuitanta, els estudis electrofisiològics passaren a tenir una clara vocació terapèutica amb l’aparició de l’ablació mitjançant radiofreqüència. Des d’aleshores, la complexitat dels substrats tractats i de les tècniques utilitzades s’ha incrementat notablement. Per aquest motiu, el laboratori d’electrofisiologia s’ha convertit en un centre de presa de decisions terapèutiques molt complex, la qual cosa ha suposat la seva conversió en unitats d’arrítmies.


L’increment en el nombre de pacients susceptibles de ser vistos en una consulta especialitzada en arrítmies, la utilització de tècniques de diagnòstic no invasives com el Holter, el test de basculació o el mateix control periòdic del dispositiu implantable, fan que el laboratori d’electrofisiologia no s’hagi de considerar com a aïllat, sinó que s’ha de considerar que forma part del que denominam Unitat d’Arrítmies. Atès que el tractament del pacient amb arrítmies cardíaques no es pot deslligar del context general de la seva malaltia cardíaca, aquesta Unitat només s’ha de concebre com una part de l’àrea del cor. És molt important la coordinació amb una unitat de consell genètic per avaluar els familiars del pacient amb una malaltia genèticament determinada que presenten risc de mort sobtada.


Per gestionar aquests pacients, a la Unitat d’Arrítmies resulta imprescindible el Laboratori d’Electrofisiologia, en què es localitzen els equips radiològics capaços de visualitzar els elèctrodes més petits juntament amb equips per a mapeig i reconstrucció tridimensional de les estructures cardíaques. Tot això es necessita per poder tractar els casos de més complexitat, en els quals s’utilitzen accessos no habituals al cor que poden implicar situacions de risc per al pacient, amb possibles complicacions greus que requereixen una acció immediata. Aquests procediments poden ser molt exigents des del punt de vista humà, poden durar algunes hores i poden requerir una tecnologia sofisticada per poder ser fets amb la major seguretat i eficàcia, a més de necessitar un entorn d’asèpsia de nivell quirúrgic. També es requereix un equip humà altament entrenat, amb una coordinació perfecta amb la resta de professionals dels serveis de Cardiologia i de Cirurgia Cardiovascular.

Consultes Externes

A les Consultes Externes, l’activitat es classifica de la manera següent:

 • Seguiment de dispositius d’estimulació cardíaca
  • Dilluns i dimarts: marcapassos unicamerals i bicamerals
  • Divendres: desfibril·ladors, teràpia de resincronització cardíaca amb desfibril·lador i dispositius de registre d’ECG implantats o sense implantar
  • Dimecres i dijous: consulta virtual de seguiment de dispositius d’estimulació / desfibril·lació cardíaca

 • Consulta d’Arrítmies
  • Dimecres, consulta clínica d’arrítmies i electrofisiologia
  • De dilluns a dijous, col·locació i lectura de Holter de 24 hores

 • Pràctiques específiques
  • Test de taula basculant
  • Test de flecaïnida
  • Cardioversió elèctrica programada
  • Cardioversió elèctrica a pacients amb dispositius cardíacs
  • Optimització de la programació de dispositius d’estimulació cardíaca (Synchromax)
Procediments que es duen a terme a la sala:

Ablació de substrats simples i complexos d’arrítmies:

 • Taquicàrdies auriculars (dretes i esquerres) amb punció transseptal i navegador (sistema de mapatge electroanatòmic), segons els requeriments del cas.Ablació de taquicàrdies supraventriculars de diferents etiologies: intranodals, per vies accessòries i taquicàrdies auriculars (amb navegador, segons els casos).

 • Ablació de taquicàrdies ventriculars (de totes les etiologies) amb aproximacions retroaòrtica, transseptal i/o epicàrdica (segons els requeriments), amb navegador en tots els casos.

 • Ablació de fibril·lació auricular, aïllament circumferencial de venes pulmonars, amb criobaló i amb radiofreqüència, amb ús del navegador, segons la tècnica d’ablació, de radiofreqüència o de criobaló. Com a tècniques auxiliars per a aquestes ablacions s’utilitzen també l’ecografia transesofàgica i la RMI per a la integració de les imatges.

 • Per a les diferents ablacions disposam de:
  • Catèters de radiofreqüència, amb irrigació o sense
  • Catèters amb sensor de força de contacte
  • Catèters amb minielèctrodes
  • Catèters per a crioablació focal (casos de crioablació focal)

Implants de dispositius d’estimulació / desfibril·lació cardíaca:

 • Desfibril·ladors transvenosos unicamerals, bicamerals i tricamerals
 • Desfibril·ladors extravasculars
 • Marcapassos sense cable
 • Dispositius de registre d’esdeveniments amb monitoratge remot (Holter subcutani)
 • Marcapassos unicamerals, bicamerals i tricamerals
 • Tots els dispositius implantats són MRI compatibles i amb monitoratge remot.


Explant i extracció de dispositius d’estimulació cardíaca:

 • Tots els procediments s’efectuen amb material i amb eines específiques d’extracció.

 • Extraccions de risc baix en el Laboratori d’Electrofisiologia

 • Extraccions de risc alt a la sala d’operacions de Cirurgia Cardíaca
Tècniques de diagnòstic no invasives (tècniques complementàries dirigides pel facultatiu de Cardiologia)
 • Interpretació de proves de radiologia
  • Radiografies
  • Diagnòstic per la imatge (s’hi inclou la TC i la RNM)
 • Electrocardiografia estàndard
 • Electrocardiografia de Holter
 • Prova d’esforç en cinta rodant i prova d’esforç farmacològica
 • Ecocardiografia transtoràcica 2D, 3D i Doppler
 • Ecocardiograma d’estrès amb cicloergòmetre
 • Ecocardiograma d’estrès farmacològic (dobutamina)
 • Ecocardiograma de contrast
 • Cardiologia nuclear
 • Proves farmacològiques
 • Altres proves de provocació (taula basculant, etc.)
 • Telemetria
 • Monitoratge ambulatori de TA
Tècniques de diagnòstic invasives (Tècniques controlades directament pel facultatiu del Servei de Cardiologia)
 • Ecocardiografia transesofàgica 2D i 3D
 • Cateterisme cardíac: estudi hemodinàmic i angiogràfic
 • Coronariografia i tècniques intracoronàries coadjuvants a l’angiografia
 • Ecografia intracoronària, guia de pressió i coherència òptica
 • Monitoratge de paràmetres hemodinàmics
 • Electrofisiologia
 • Biòpsia miocàrdica
 • Ecocardiografia i Doppler intravascular
Técniques terapèutiques

L’especialista en Cardiologia és el responsable del tractament de la patologia cardíaca. Entre les seves responsabilitats, cal mencionar les següents:


 • Implantació i seguiment de marcapassos i de desfibril·ladors implantables
 • Cardioversió, desfibril·lació i reanimació cardiopulmonar
 • Ablació d’arrítmies per catèter
 • Pericardiocentesi
 • Intervencionisme coronari
 • Intervencionisme en cardiopatia estructural
 • Intervencionisme en cardiopaties congènites
 • Tractament del pacient amb trasplantament cardíac
Aspectes complementaris:
 • Cardiologia preventiva
 • Epidemiologia

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19